Анкетна карта за оценка на екосистемната услуга „вода“ от горските територии

Проект: Оценка на екосистемата услуга „Вода”, осигурявана от водоохранните горски територии в България

В настоящото научно изследване за първи път се разработват параметрите на модел за управление на производството и разпределението на доходите между икономическите предприемачи: собственик на гора – водоползвател и/или водопотребител. Проучват се и се прави оценка едновременно на териториалното разпределение на водоохранните горски екосистеми и осигуряваната от тях екосистемна услуга „вода” по основни административни региони в България. Данните ще бъдат записани в подходящо дефинирана единна структура (хранилище) така, че от тях да се извлича информация и да се подпомагат ефективни и навременни решения на различни групи заинтересовани лица като граждани, фирми, неправителствени организации, държавни и местни власти. Разработват се иновативни методи за аналитични решения на преобразуването на суровите данни в информация и знание. Проучват се нагласите и предпочитанията на заинтересованите страни към използване на екосистемни услуги от горите.

С реализацията на настоящия проект се създава научен продукт с интердисциплинарен характер, който ще се регистрира и използва в научни бази данни, насочени към изследване в приоритетни области на науката – селскостопански, обществени и технологични. Проучването е тясно свързано с международни, национални и регионални приоритети за развитие в областта на природоползването и допринася за повишаване на количеството и качеството на фундаменталните научни изследвания, свързани с проблеми от регионално, национално и международно значение, като:

  • Устойчиво управление на природните ресурси чрез гарантиране на многофункционалната роля на горите за балансирано предоставяне на множество стоки и услуги от тях, при осигурено опазване на горите;
  • Засилване на общественото внимание върху възможностите, които притежават горите за смекчаване на неблагоприятни въздействия от климатичните промени, като наводнения и суша.
  • Оценка на икономическата стойност на екосистемните ползи и услуги от горите и интегрирането на тази стойност в системите за отчитане и докладване на европейско и национално ниво.
  • Определяне на обезщетенията на възмездни обществени екосистемни ползи от горските територии в България.