ХXI Международна научна конференция "Управление и устойчиво развитие"

Проект " Оценка на екосистемната услуга "вода", осигурявана от водоохранните горски територии в България" бе представен на XXI-та Международна научна конференция „Управление и устойчиво развитие", организирана от факултет „Стопанско управление" на Лесотехничеки университет, проведена в периода 22-24 март 2019.

>> Презентация <<


Конференцията бе посветена на 20-та годишнина от организирането на първата научна конференция за управление и устойчиво развитие, проведена в периода 21–23 март 1999 г. В 1 пленарна и 8 тематични секции в деловата работа на конференцията взеха участие 132 автори – докторанти, преподаватели, експерти и специалисти от 39 университета, институти на БАН и ССА, държавни ведомства и институции, които представиха 72 научни доклада и 4 проекта.